Sayfa / Hakkımızda

  YOZGAT İLİ

 SARIKAYA İLÇESİ 

  TOMARCAHÖYÜĞÜ KÖYÜ

KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

       TÜZÜĞÜ

          DERNEK KURUCU ÜYELERİ

HAKKI SERKAN TEMEL                 VEHBİ KILIÇARSLAN     

AYHAN SEDEF                 VECDAT KILIÇARSLAN       

 FARUK EKER     ÇELEBİ ŞİMŞEK          SEFA ARSLAN                                   

   DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

       Madde 1- Derneğin Adı: Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Tomarcahöyüğü Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğidir.

      Derneğin Merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2-Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı                   

     DERNEĞİN AMACI:

 Birlik ve Beraberliği, tanışmayı sağlamak. Ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, eğitim ve imar gibi konularda maddi ve manevi yardımda bulunmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Köyü tanıtmak ve temsil etmek. Köylüler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak.

  DERNEK BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

AŞAGIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

a-Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yeni üyelerin alınmasına ve kazanılmasına çaba harcar.

b-Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir artırıcı projeler için iktisadi işletmeler, ortaklıklar, kooperatif ve yardımlaşma sandığı kurar.

c-Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, satar

d-Eğitim çalışmaları kapsamında ders verir veya kurslar açabilir. Yoksul öğrencilere yurt içi ve yurtdışında burslar sağlayabilir.

e-Derneğe hibe edilen menkul ve gayri menkullerin kayıt ve tescil işlemleri masraflarını karşılar.

f-Dernek lokal, okuma salonu, kütüphane, sportif tesisler açabilir. Gazete, dergi, bülten, takvim, broşür gibi görsel yayınlar çıkarabilir veya bastırabilir.

g-Folklorik oyunları ve çeşitli müzik aletlerini kullanmayı öğretmek için ders verir, kurslar düzenler veya kursa katılanlara maddi destek sağlar. Oyun takımları kurar, müsabakalar düzenler.

h-İnsanların sağlıklı yetişmeleri için sportif çalışmalar yapar. Bununla ilgili turnuva ve müsabakalar düzenler.

I-İnsanları bilgilendirmek için konferans, panel, seminer, şölen, kermes ve benzeri toplantılar düzenler.

k-Köyün okul, köy konağı, camii, gasil hane, lojman, mezarlık, çeşme, yol, köprü, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, sosyal tesislerin yapımı, bakım ve onarımı yapabilir.

l-Köyün hukuki sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar;  ihtiyaç halinde avukat tutar ve masraflarını karşılar.

m-Fakir gençlerin evlenmelerinde maddi ve manevi destekte bulunur.

n-Dernek cenazesi olan ailelere defin ve nakli konusunda yardımda bulunabilir.

o-Köyümüzün Genç ve yetişkinlerinin eğitimi için bilgisayar, yabancı dil, biçki-dikiş, nakış, halıcılık, tarım, hayvancılık, arıcılık ve üniversiteye hazırlık gibi konularda eğitmen tutarak ders verebilir, kurslar açabilir veya kursa katılanlara maddi destek sağlar.

p-Sağlıkla ile ilgili konularda yardımcı olur. Sorunların giderilmesinde maddi yardımda bulunur.

r-İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunur.

s-Aynı amaçlı derneklerle federasyon kurabilir veya kurulu federasyonlara katılabilir, ayrılabilir.

t-Çevre düzenlemesi ve temizliği için gerekli çalışmalar yapar. Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunur.

u-Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ilgi duyulan alanlarda takımlar kurar, müsabakalara katılır ve bununla ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunur.

v-Dernek tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, sendikalar, meslek kuruluşları ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar, maddi yardım ve destek alabilir.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

 

 

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ  

 

       Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

       Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

       Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

       Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

       Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

   ÜYELİKTEN ÇIKMA:

 

       Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

            ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 

       Madde: 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

       1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

       2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

       3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

       4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

       Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

       DERNEK ORGANLARI:

 

       Madde:6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

       1-Genel kurul,

       2-Yönetim Kurulu,

       3-Denetim Kurulu,

      

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 

Madde:7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

       Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

GENEL KURUL;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞRI USULÜ

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

 

 

 

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

 

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

 

TOPLANTI USULÜ

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

 

 

Madde: 8-Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır.

 Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

 

 

 

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 

Madde: 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

       1-Dernek organlarının seçilmesi,

       2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

       3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

       4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

       5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

       8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

       10-Derneğin vakıf kurması,

       11-Derneğin fesih edilmesi

   12-Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

    YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,

 

        GÖREV VE YETKİLERİ  :

 

      

Madde: 10-Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak  genel kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

       Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

     Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  YÖNETİM KURULUNUN

 

  GÖREV VE YETKİLERİ

 

       Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

       1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

       2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

       3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

       4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

       5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

       6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

 

 

 

  

 

 

  YÖNETİM KURULUNUN

     GÖREV  VE YETKİLERİ (Devam)

       7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilânço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

       8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

       9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 

      

 

 

 

 

 

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,

 

        Madde: 11-Denetim Kurulu üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

       Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

 

       DENETİM KURULUNUN

        GÖREV VE YETKİLERİ

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

       Madde: 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

       1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 YTL, aylık olarak ta 5 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

       2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

  DERNEĞİN DEFTER TUTMA

           ESAS VE USULLERİ

     VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde: 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço hesabına göre tutulur.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

KAYIT USULÜ  :

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

 

 

 

 

 

TUTULACAK DEFTERLER :

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

DEFTERLERİN TASDİKİ

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

 

    GELİR TABLOSU VE

 

 BİLÂNÇO DÜZENLENMESİ

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

 

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 

 

 

 

 

 

ALINDI BELGELERİ

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİ BELGESİ

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

 

 

 

 

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN

            SAKLAMA SÜRESİ;

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYANNAME VERİLMESİ

 

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan)

Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

 

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Madde:16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

 

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE

YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM:

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

 

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ  :

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir

 

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

 

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

 

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

 

       Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :

 

       Madde 20-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASFİYE İŞLEMLERİ:

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Yozgat İli Saraykent İlçesi Benli Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

 

       Madde:21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 HAKKI SERKAN TEMEL        VEHBİ KILIÇARSLAN      

          BAŞKAN                                 BAŞKAN YRD.                            

VECDAT KILIÇARSLAN          ÇELEBİ ŞİMŞEK                              

       SEKRETER                           SAYMAN                                     

AYHAN SEDEF                          FARUK EKER     

       ÜYE                                             ÜYE                    

Bu tüzük 21 ( Yirmi bir) madde ve 1 ( Bir ) geçici maddeden ibarettir.

ANKARA VALİLİĞİNİN                     04/01/2011 TARİH   VE 25136/23 SAYILI ONAYI  İLE   DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULUMUZ GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ İÇİN ÖN ÇALIŞMALAR YAPMIŞ ;

 TÜZÜĞÜMÜZ VE DERNEKLER KANUNU  GEREĞİNCE 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ  YAPILMASINI SAĞLAMIŞTIR.  

28/05/2011 TARİHİNDE YAPILAN 1. OLAĞAN GENEL KURULU KARARIYLA    YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI OLUŞTURULMUŞTUR.

        AYRICA GENEL KURULUMUZ, DERNEĞİMİZİN  KURULUŞUNDA BÜYÜK EMEĞİ VE KATKISI OLAN  “YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU”NA ÜYE OLUNMASI VE DELEGE GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA  YÖNETİM KURULU’NA YETKİ VERMİŞTİR:

 1.OLAĞAN GENEL KURULUMUZUN  KARARLARIYLA DERNEK ORGANLARIMIZ ŞU ŞEKİLDE TEŞEKKÜL ETMİŞTİR

 1-YÖNETİM KURULU:

ASİL ÜYELER                                      YEDEK ÜYELER

1-Hakkı Serkan TEMEL             1-Yücel ŞİMŞEK 

2-Vecdat KILIÇASRLAN            2-Murat ÇALIŞKAN

3-Kenan KILIÇARSLAN             3-Murat AVCI

4-Çelebi ŞİMŞEK                       4-Vehbi ŞİMŞEK

5-Ayhan SEDEF                        5-E.Ayhan KILIÇARSLAN

6-Faruk EKER                          6-Resul EKER

7-Doğan TEMEL                      7-Lütfü TEMEL

2- DENETİM KURULU

ASİL ÜYELER                    YEDEK ÜYELER

1-Yavuz TEMEL                1-Muammer KAYA

2-Vehbi KILIÇARSLAN     2-Necdet ARSLAN

3-Adem SEDEF                3-Necati GÜLER

 3- FEDRASYON  DELEGELERİ

ASİL                                         YEDEK

1-Hakkı Serkan TEMEL          1-Vehbi KILIÇARSLAN

2-Kenan KILIÇARSLAN          2-Vecdat KILIÇARSLAN

3-Faruk EKER                         3-Yücel ŞİMŞEK

4-Çelebi ŞİMŞEK                      4-Lütfü TEMEL

5-Ayhan SEDEF                       5-Doğan TEMEL